Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Creative Cities vzw, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de surfer. Door het downloaden van het handboek 'Ondernemen stimuleren' aanvaardt de surfer de algemene voorwaarden van Creative Cities vzw.

Artikel 2. Aanbiedingen en download handboek

Het downloaden van het handboek 'Ondernemen stimuleren' van Creative Cities vzw zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de surfer. De download van het handboek 'Ondernemen stimuleren' door de surfer, verbindt de surfer aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.

Artikel 3. Open-source en financiering

5.1. Het handboek 'Ondernemen stimuleren' is een product van Creative Cities vzw in partnership met Arteveldehogeschool Gent en EOI Business School Madrid en wordt aan de surfer open-source ter beschikking gesteld. Het handboek 'Ondernemen stimuleren' is gefinancierd door ESF Vlaanderen. Voor details kunt u terecht bij https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/berchem-creatives.

Artikel 4. Papieren formaat

Indien de surfer het handboek in papieren vorm wenst aan te vragen, dan zullen mogelijke minimale productiekosten die de subsidies niet vergoeden en mogelijke transportkosten gefactureerd worden.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Creative Cities vzw contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Creative Cities vzw kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Creative Cities vzw. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.3. Indien de lezer of organisatie niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Creative Cities vzw, is de klant aan Creative Cities vzw een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Creative Cities vzw zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De lezer of organisatie mag in dat geval de door Creative Cities vzw gemaakte creaties niet gebruiken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.2. Creative Cities vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Creative Cities vzw zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van partners of subsidies, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Creative Cities vzw of een aangestelde.

7.3. De aansprakelijkheid van Creative Cities vzw met betrekking tot aan de lezer of organisatie geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de lezer of organisatie betaalde prijs voor het per post ontvangen van het handboek. De totale aansprakelijkheid van Creative Cities vzw zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de lezer of organisatie aan Creative Cities vzw werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Creative Cities vzw geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.5. Creative Cities vzw kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto's of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de organisatiepartners.

Artikel 8. Aansprakelijkheid software

8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De lezer of organisatie verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

9.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het cms (d.i. de nodige software voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Creative Cities vzw of een derde waarmee Creative Cities vzw hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Creative Cities vzw, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

9.5. De lezer of organisatie zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Creative Cities vzw te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De lezer of organisatie zal Creative Cities vzw onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Creative Cities vzw waarvan hij kennis neemt.

Artikel 10. Hostingdiensten

10.1. Voor de hosting werkt Creative Cities vzw samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Creative Cities vzw de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

10.2. De hostingdiensten worden door Creative Cities vzw aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van Creative Cities vzw en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 1 december zijn opzeg aan Creative Cities vzw over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 11. Nietigheid

11.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Creative Cities vzw en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 12. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

12.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Creative Cities vzw. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.

marit@creativecities.be - tel +32 (0) 478 478 579 - www.creativecities.be

Statiestraat 47, bus 001, 2600 Antwerpen-Berchem, België